“Tuyên ngôn độc lập” láy đi láy lại hai sự thật lịch sử nào? Ý nghĩa?

Gợi ý:

a.Tuyên ngôn độc lập” láy đi láy lại hai sự thật lịch sử, đó là:

– Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy dành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

– Sự thật là dân ta đã lấy lại đất nước từ tay Nhật,chứ không phải từ tay Pháp.

b.Ý nghĩa:

– Vào thời gian này,chính quyền thực dân Pháp đangrêu rao với dư luận rằng “Đông Dương là của Pháp ,nay Nhật đầu hang Đồng minh thì Đông Dương phải trả lại cho Pháp”. Với hai sự thật được nêu ra ,Hồ Chí Minh đã đập tan xảo ngon của nhà cầm quyền Pháp.

– Láy đi láy lại hai từ “sự thật” cũng là cách lậpluận sắc sảo, câu văn trùng điệp tạo nên niềm tự hào về chiến thắng quan trongcủa nhân dân ta.Đó là chiến thắng phát xít, chiến thắng thực dân và làm sụp đổ chế độ phong kiến hàng ngàn năm trên đất nước ta.