ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015.

BGIÁO DC VÀ ĐÀO TO                   ĐỀ THI MINH HA-KTHI THPT QUC GIA NĂM 2015

                                                                                           Môn: Ngvăn

                                                                                                             Thi gian làm bài: 180 phút.

 

Phn I. Đọc hiu (3,0 đim)

Đọc đon trích sau đây và trli các câu hi tCâu 1 đến Câu 4:

(1) Cái thú thc cũng ging cái thú đi chơi bộ ấy. Thc cũng là mt cuc du lch, du lch bng trí óc, mt cuc du lch say mê gp trăm ln du lch bng chân, vì nó là du lch trong không gian ln thi gian. Nhng shiu biết ca loài người là mt thế gii mênh mông. Klàm sao hết được nhng vt hu hình và vô hình mà ta sthy trong cuc du lch bng sách v?

(2) Ta cũng được tdo, mun đi đâu thì đi, ngng đâu thì ngng. Bn thích cái xã hi thi Đường bên Trung Quc thì đã có nhng thi nhân đại tài tviên “Dminh châu” ca Đường Minh Hoàng, khúc “Nghê thường vũ y” ca Dương Quý Phi cho bn biết. Tôi thích nghiên cu đời con kiến, con sâu – mi vt là cmt thế gii huyn bí đấy, bn – thì đã có J.H.Pha-brow và hàng chc nhà sinh vt hc khác sn sàng kchuyn cho tôi nghe mt cách hóm hnh hoc thi v.

(3) Đương hc vkinh tế, thy chán nhng con số ư? Thì ta bđi mà coi cnh hBa Bể ở Bc Cn hay cnh núi non Thy Sĩ, cnh tri bin Ha-oai. Hoc không mun hc na thì ta gp sách li, chng ai ngăn cn ta c.”

(Trích Thc – mt nhu cu thi đại – Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2003)

Câu 1. Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên. (0,5 đim)

Câu 2. Trong đoạn (1), tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? (0,25 đim)

Câu 3. Hãy giải thích vì sao tác giả lại cho rằng khi “thy chán nhng con sthì “bđi mà coi cnh hBa Bể ở Bc Cn hay cnh núi non Thy Sĩ, cnh tri bin Ha-oai”? (0,5 đim)

Câu 4. Anh/chị hãy nêu ít nhất 02 tác dụng của việc tự học theo quan điểm riêng của mình. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. (0,25 đim)

Đọc đon thơ sau đây và trli các câu hi tCâu 5 đến Câu 8:

… Bao gicho ti mùa thu

trái hng trái bưởi đánh đu gia rm

bao gicho ti tháng năm

mra tri chiếu ta nm đếm sao

Ngân hà chy ngược lên cao

qut mo vkhúc nghêu ngao thng Bm bao đom đóm chp chn

trong leo lo nhng vui bun xa xôi

Mru cái lẽ ở đời

sa nuôi phn xác hát nuôi phn hn bà ru mmru con

liu mai sau các con còn nhchăng

(Trích Ngi bun nhmta xưa – Theo Thơ Nguyn Duy, NXB Hội nhà văn, 2010)

Câu 5. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. (0,25 đim)

Câu 6. Xác định 02 biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong bốn dòng đầu của đoạn thơ trên. (0,5 đim)

Câu 7. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên. (0,5 đim)

Câu 8. Anh/chị hãy nhận xét quan niệm của tác giả thể hiện trong hai dòng thơ: Mru cái lẽ ở đời

– sa nuôi phn xác hát nuôi phn hn. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. (0,25 đim)

Phn II. Làm văn (7,0 đim)

Câu 1. (3,0 đim)

Không có công vic nào là nhnhoi hay thp kém, mà chcó người không tìm thy ý nghĩa trong công vic ca mình mà thôi.

(Nhiều tác giả, Ht ging tâm hn, Tập 1, NXB Tổng hợp TP HCM, 2013) Viết một bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

Câu 2. (4,0 đim)

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp riêng của hai đoạn thơ sau:

Người đi Châu Mc chiu sương y

Có thy hn lau no bến b

Có nhdáng người trên độc mc

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa

(Tây Tiến – Quang Dũng, Ngvăn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012)

 

Nhgì như nhngười yêu

Trăng lên đầu núi nng chiu lưng nương

Nhtng bn khói cùng sương

Sm khuya bếp la người thương đi v.

(Vit Bc – Tố Hữu, Ngvăn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012)

 

 

—– Hết —–