Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

A) Ghi nhớ :

Để thể hiện mối quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài QHT, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như :

Vừa…. đã….; chưa…. đã….; mới…. đã….; vừa…. đã…..; càng….càng…..

– Đâu… đấy.;  nào…. ấy.; sao….vậy.; bao nhiêu…..bấy nhiêu.

 

B) Bài tập thực hành :

Bài 1 :

Xác định các vế câu, cặp từ hô ứng nối các vế câu trong từng câu ghép dưới đây :

a) Mẹ bảo sao / thì con làm vậy.

b) Học sinh nào chăm chỉ / thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập.

c) Anh cần bao nhiêu / thì anh lấy bấy nhiêu.

d) Dân càng giàu / thì nước càng mạnh.

 

Bài 2:

Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống :

a) Nó …về đến nhà , bạn nó … gọi đi ngay.

b) Gió …to, con thuyền ….lướt nhanh trên biển.

c) Tôi đi …nó cũng đi…

d) Tôi nói….., nó cũng nói….

*Đáp án :

a)  vừa… đã…

b)  càng….càng…

c)  …. đâu…. đấy.

d)  …sao….vậy.

 

Bài 3 :

Điền vế câu thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép :

a) Mưa càng lâu,…

b) Tôi chưa kịp nói gì,….

c) Nam vừa bước lên xe buýt,…

d) Các bạn đi đâu thì….

*Đáp án :

a) ….. đường càng lầy lội.

b) …..nó đã bỏ chạy.

c) …..xe đã chuyển bánh.

d) …..tôi theo đấy.