Lựa chọn và nêu luận điểm

Giúp học sinh biết lựa chọn và nêu luận điểm xác đáng cho bài văn nghị luận.