Giáo dục

Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn theo công văn 5512 năm học 2021-2022

Mẫu Kế hoạch tổ chuyên môn theo Công văn 5512 cho năm học 2021-2022 (còn được gọi là Khung Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn ) được lập vào đầu năm học, cung cấp các mốc quan trọng, nhiệm vụ và phương pháp cần hoàn thành. Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn năm học 2020-2021. Xin vui lòng tham khảo.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn là mẫu kế hoạch được lập ngay từ đầu năm học nhằm đưa ra phương hướng, lộ trình thực hiện công việc trong năm học. Từ đó cán bộ, giáo viên dễ hiểu hơn và làm việc hiệu quả hơn. Hãy tham khảo với Viknews nhé.

Bạn Đang Xem: Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn theo công văn 5512 năm học 2021-2022

Tải về Mẫu Kế Hoạch

Video kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn theo công văn 5512

Xem thêm : Giải pháp về vấn đề kinh tế ở châu Phi Địa 11

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học

Công văn số 5512 / BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. điểm khác biệt giữa khung kế hoạch bài dạy ban hành theo công văn 5512/bgdđt-gdtrh ngày 18 tháng 12 năm 2020 với khung kế hoạch bài dạy trong công văn 5555 là gì?

Thông tư số của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện 32/2020 / TT-BGDĐT (ngày 15 tháng 9 năm 2020) ban hành Điều lệ trường trung học phổ thông đối với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cấp học. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo) hướng dẫn việc lập và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau.

Quy trinh xay dung ke hoach giao duc cua to chuyen mon Quy trinh xay dung ke hoach giao duc cua to chuyen mon

I. Mục tiêu chung kế hoạch tổ chuyên môn theo công văn 5512

1. Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường nhằm thực hiện linh hoạt chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông2 (sau đây gọi chung là chương trình) phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng và cơ sở giáo dục. kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cho 1 khối lớp.

2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình. Việc tận dụng, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện phương pháp giáo dục và kiểm tra, đánh giá phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giáo dục và quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường. Tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, có sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các tổ chức, đoàn thể có liên quan ở địa phương. Kế hoạch giáo dục của nhà trường.

nhung mau giao an moi soan theo cong van 5512 bgddt chuan nhat nhung mau giao an moi soan theo cong van 5512 bgddt chuan nhat

II. Phát triển kế hoạch giáo dục trường học kế hoạch giáo dục to chuyên môn thcs theo công văn 5512

1. Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình (phân phối chương trình) Hướng dẫn công tác hàng ngày của giáo dục trung học cơ sở theo tiến độ thời gian năm học do Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương xác định. Trong năm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học bắt buộc, môn học tự chọn, môn học tự chọn, chuyên đề học tập tự chọn và các hoạt động giáo dục. Nội dung giáo dục địa phương bắt buộc (sau đây gọi tắt là các môn học) phải bao gồm tổng thời lượng / năm được quy định trong chương trình. Chương trình môn học của từng cấp học được bố trí phù hợp trong suốt năm học. Các trường đảm bảo tính khoa học và chất lượng giáo dục, không gây áp lực cho học sinh, không bắt buộc phải dạy các môn ở mọi trạng thái, dành thời gian thực hiện chương trình trước để không phải chia đều. Giờ mỗi tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của trường và giáo viên, nhân viên.

Mẫu kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo công văn 5512

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ……………………………………….

TỔ: ………………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC …………………….., KHỐI LỚP…………

Xem Thêm : Tả cây hoa đào ngày tết

(Năm học 20….. – 20…..)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: ………………; Số học sinh: ..……………..; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:……………….; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: …….. Đại học:………..; Trên đại học:………….

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt:………….; Khá:…………….; Đạt:……………; Chưa đạt:……..

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú
1
2
3

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú
1
2

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1
2

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1
2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1
Cuối Học kỳ 1
Giữa Học kỳ 2
Cuối Học kỳ 2

(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

III. Các nội dung khác (nếu có):

Xem Thêm : Công thức vật lý lớp 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Công thức vật lý lớp 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Công thức vật lý lớp 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Công thức vật lý lớp 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2: Mẫu Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Phụ lục II

KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ………………………………………..

TỔ: ………………………………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Xem Thêm : Tả cây hoa đào ngày tết

(Năm học 20….. – 20…..)

1. Khối lớp: ………………….; Số học sinh:…………….

STT Chủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1
2

2. Khối lớp: ………………….; Số học sinh:…………….

STT Chủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1
2

3. Khối lớp: ………………….; Số học sinh:…………….

….

(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.

(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.

(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.

(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa…).

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3: Mẫu Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ……………………………….

TỔ: ……………………………………….

Họ và tên giáo viên: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ……………………….., LỚP…………

Xem Thêm : Tả cây hoa đào ngày tết

(Năm học 20….. – 20…..)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1
2

2. Chuyên đề lựac họn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1
2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

Xem Thêm : Công thức vật lý lớp 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Công thức vật lý lớp 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Công thức vật lý lớp 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Công thức vật lý lớp 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Công thức vật lý lớp 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày      tháng      năm

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn theo công văn 5512 THCS năm 2020-2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày ……tháng ….năm ……

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN……

NĂM HỌC 2020-2021

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình

– Căn cứ vào công văn sô 3280/BGDĐT-VP ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS

– Công văn số 900 /SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình THCS năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT Thái Bình.

– Kế hoạch số 574/PGDĐT ngày 31/8/2020 của phòng GD&ĐT Thái Thụy về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS năm học 2020-2021

– Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng trường …………. về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021

– Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục của bộ phận chuyên môn trường ………….

– Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

2. Kế hoạch thực hiện chương trình môn.….

Cả năm Học kỳ I Học kỳ II
Số tuần 35 tuần 18 tuần 17 tuần
Số tiết …………tiết 18*….. = ….. tiết 17*…..= …. tiết

HỌC KỲ I

Tuần STT tiết Bài-Chủ đề Yêu cầu cần đạt Hướng dẫn

thực hiện

(dạy học trên lớp/dạy tại phòng bộ môn, phòng thí nghiệm/day học trên lớp kết hợp hướng dẫn HS tự học…)

Ghi chú

(Ghi nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT; dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh, liên môn…

1 1 Chương 1

Bài

…….. ……
2 3 Chủ đề: …….

Tiết 1: Nội dung

Tiết 2: Nội dung 2

Tiết 3: nội dung 3

4
5
6
7

– Mục tiêu cần đạt đánh tóm tắt theo chuẩn kiến thức kỳ năng ( tài liệu có thể tải trực tiếp trên mạng)

– Các tiết kiểm tra 45 phút được điều chỉnh thành luyện tập…..

III. Tổ chức thực hiện

1. Về phương pháp dạy học

– Dạy học phải chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải quyết các bài tập cụ thể. Sáng tạo về phương pháp dạy học phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác học tập của HS.

– Chú trọng rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo niềm vui, hứng khởi, và thái độ tự tin trong học tập cho HS.

– Thể hiện mối quan hệ tích cực giữa GV và HS, giữa HS với HS thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, học tập cá thể và luyện tập theo nhóm. GV cần chú ý tới việc giáo dục thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác.

– Dạy học chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng, năng lực hành động, vận dụng kiến thức, gắn nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống, khuyến khích kịp thời sự tiến bộ của HS.

2. Về soạn, giảng bài.

– Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng để soạn giáo án theo từng tiết lẻ và soạn theo chủ chủ đề.

– Bám sát kế hoạch dạy học và nội dung điều chỉnh

3. Về thiết bị dạy học

– Sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có.

– Đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy, khai thác tối đa ứng dụng của các phần mềm phục vụ việc dạy và học.

4. Về kiểm tra đánh giá kế hoạch cá nhân theo công văn 5512

– Đổi mới kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ GD – ĐT. Theo thông tư 26

– Kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng, tăng cường đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì, đảm bảo chất lượng, chính xác, khách quan, công bằng, không hình thức, không gây áp lực nặng nề, kiểm tra kiến thức kỹ năng cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của người học theo phương pháp đổi mới.

5Các loại bài kiểm tra, đánh giá trong một học kì

Học kỳ 1 Học kỳ 2
Đánh giá thường xuyên Đánh giá định kỳ Đánh giá cuối kỳ Đánh giá thường xuyên Đánh giá định kỳ Đánh giá cuối kỳ

Điểm kiểm tra thường xuyên lấy dưới nhiều hình thức theo thông tư 26

Môn 1 tiết/tuần (từ 35 tiết/năm trở xuống) 2 điểm:

Môn 1,5 tiết/tuần (từ 35-70 tiết) 3 điểm:

Môn 3 tiết/tuần ( ừ 70 tiết trở lên) 4 điểm

Điểm kiểm tra định kỳ:(1 điểm/môn) thống nhất thời lượng 90 phút – tổ chức vào tuần 10-11 của học kỳ I và tuần 27-28 của học kỳ II (Gv có thể đổi giờ hoặc ghép tiết)

HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

– Lưu ý

– Gv thực hiện xây dựng kế hoạch theo mẫu (không tự ý chỉnh sửa, nếu không theo đúng mẫu TT và BGH không duyệt)

– Tham khảo khung PPCT của SGD 2011 và tài liệu chuẩn kiến thức, phụ lục trong công văn 3280 để thực hiện. đảm bảo đủ số tuần, số tiết

– GV hoàn thành 09 – 14 /9/2020

– Tổ trưởng ký duyệt chậm nhất 10h ngày 14/9

– PHT ký duyệt : Hoàn thành ký duyệt và nộp về PGD ngày 15/9

– Mỗi kế hoạch in 02 bản 01 bản nộp về PGH. 01 bản photo thêm 02 bản để giao về tổ và giáo viên.

 

 

Nguồn: https://vanmau.vn
Danh mục: Giáo dục

Back to top button